China Minimum Wage Levels by Region for 2013

China Minimum Wage by regions

All amounts are based on minimum wage levels in Class A District of each Region as of January 1, 2013

Region Monthly Minimum Wage (RMB) Hourly Minimum Wage (RMB)
Shenzhen 1500 13.3
Zhejiang 1470 12
Shanghai 1450 12.5
Beijing 1400 15.2
Xinjiang 1340 13.4
Jiangsu 1320 11.5
Hebei 1320 13
Tianjin 1310 13.1
Guangdong 1300 12.5
Shandong 1240 13
Fujian 1200 12.7
Inner Mongolia 1200 10.2
Hunan 1160 11.5
Heilongjiang 1160 11
Shaanxi 1150 11.5
Tibet 1150 10.5
Jilin 1150 10
Shanxi 1125 12.3
Hubei 1100 10
Liaoning 1100 11
Ningxia 1100 11
Yunnan 1100 10
Henan 1080 10.2
Qinghai 1070 10.8
Sichuan 1050 11
Chongqing 1050 10.5
Hainan 1050 9.2
Anhui 1010 10.6
Guanhxi 1000 8.5
Gansu 980 10.3
Guizhou 930 10
jiangxi 870 8.7

 


Loading...