Veelgestelde vragen Salaris Check

 • Hoe verzamelt Loonwijzer data voor de Salaris Check?

Loonwijzer verzamelt data met behulp van een webenquête op nationale Loonwijzer websites. Bezoekers vullen de vragenlijst in op vrijwillige basis. Deze Loonwijzer enquête is volgens de laatste stand – voorjaar 2019 – beschikbaar in 47 talen in 125 landen. En er komen nog steeds landen bij. De vragenlijst is in grote lijnen dezelfde als die standaard door nationale bureaus voor de statistiek wordt gehanteerd voor onderzoek naar de beroepsbevolking. De vragenlijst is gemakkelijk te begrijpen en bestaat uitsluitend uit meerkeuzevragen. De verzamelde data zijn anoniem en onderworpen aan strikte beveiliging. Meer details over het Loonwijzerbeleid om de privacy en anonimiteit van webbezoekers en enquêtedeelnemers de waarborgen staan op WageIndicator.org, onder Research lab - Data policy.

 

 • Is de looninformatie in de Salaris Check betrouwbaar?

De Salaris Checks worden berekend met de data die op vrijwillige basis zijn achtergelaten en dus, zoals bij al dit soort van enquêtes, kan 100% nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. Loonwijzer roept de respondenten, deelnemers aan de enquête, op om uitsluitend juiste en betrouwbare gegevens over hun persoon en werk in te vullen. De Salaris Checks worden twee per jaar geactualiseerd en verbeterd zodat de betrouwbaarheid in de loop der tijd steeds groter wordt. Bovendien wordt de dataset voor elke nieuwe ronde van berekeningen opgeschoond, wetenschappelijk gecheckt en geijkt. Zo worden de meest onbetrouwbare data er uitgezeefd.

 

 • Hoe vaak worden de Salaris Checks geactualiseerd?

Actualiseren gebeurt regelmatig, maar minstens een twee keer per jaar. In landen waar veel gegevens binnen komen gebeurt het vaker.

 

 • Wat gebeurt er met verouderde gegevens?

Stichting Loonwijzer zorgt voor beveiligde opslag van alle gegevens en in de meeste landen zijn die data recent, nooit ouder dan drie jaar. Waar gegevens uit voorgaande jaren voor de salarisberekeningen worden gebruikt, worden ze eerst op wetenschappelijke manier ‘opgewerkt’ om ervoor te zorgen dat ze de actuele uitkomsten niet nadelig beïnvloeden.

 

 • Wat is een beroep? En wat is een beroepsgroep?

Loonwijzer werkt met meer dan 1700 beroepen. De gebruikte classificatie van deze beroepen is de International Standard Classification of Occupations (ISCO), die onder verantwoordelijkheid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is tot stand gebracht. Loonwijzer hanteert  de jongste versie, ISCO-08 van maart 2008, en verfijnt deze waar nodig. De ISCO-08 classificatie dient om beroepen onder te brengen in verzamelingen van nauwkeurig gedefinieerde beroepen. Voor deze definities worden taken en werkzaamheden gebruikt. Individuele beroepen binnen zulke beroepsgroepen krijgen een 13-digit ISCO-08 code mee. Het hoogste niveau, bestaande uit 10 clusters van beroepsgroepen, is herkenbaar aan de 1-digit ISCO-08 code. Een voorbeeld: de cluster ‘hogere beroepen’ omvat het scala van biotechnoloog, vliegtuigbouwer, vertaler, tot professor in de sociale wetenschappen, etc. Elk van deze beroepen wordt vervolgens weer ‘ontleed’. Zo valt professor in de sociale wetenschappen uiteen in socioloog, politicoloog, psycholoog, enzovoorts.

 

 • Zitten overuren en bonussen in de Salaris Checks?

Zeker, de berekeningen zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren. Maar bonussen doen niet mee.

 

 • Hoe zit dat met bruto en netto loon?

De berekening van de Salaris Checks is gebaseerd op het bruto uurloon en het aantal gewerkte uren. Maar in sommige landen vult een aanzienlijk deel van de respondenten zijn netto loon in. Voor die gevallen gebruikt Loonwijzer statistische technieken om ze vergelijkbaar te maken met bruto loon.

 

 • Waarom moet ik persoonlijke vragen beantwoorden?

Het doel van Loonwijzer is de meest betrouwbare informatie te verschaffen per beroep en profiel van de werknemer. We weten allemaal dat persoonseigenschappen in belangrijke mate het verdiende loon beïnvloeden. Maar hoe precies? Daarom is het nodig daar enkele essentiële vragen over te stellen, zodat bepaalde methoden kunnen worden ingezet om deze karakteristieken mee te wegen in het toeschrijven van loon aan een bepaald beroep en profiel van de werknemer. Dit zijn geavanceerde statistische methoden. Zo kunnen we bijvoorbeeld het loon voorspellen van een 33-jarige loodgieter, ook al heeft er niet één loodgieter van die leeftijd zijn loongegevens afgestaan.

 

 • Waarom is geslacht van belang bij lonen?

Uit eerder onderzoek is bekend dat de lonen van mannen en vrouwen uiteen lopen. Een deel van de loonverschillen kan worden verklaard uit persoons- en loopbaankarakteristieken. Het doel van Loonwijzer is de meest betrouwbare informatie te verschaffen per beroep en profiel van de werknemer. Door de op geslacht gebaseerde loonverschillen in kaart te brengen hoopt Loonwijzer bij te dragen aan een meer doorzichtige en rechtvaardige arbeidsmarkt.

 

 • Waarom is opleiding van belang bij lonen?

Van de werknemersprofielen in de Loonwijzer maakt ook het opleidingsniveau deel uit. Algemeen gezegd bepaalt de opleiding mede de productiviteit van het individu. Hoger opgeleiden kunnen complexere taken aan, meer verantwoordelijkheid of ze hebben minder tijd nodig omdat ze hun werk beter organiseren. Op grond van verschillen in opleiding krijgen werknemers meer of minder betaald, los van andere karakteristieken. Het is dus nodig om opleiding te betrekken bij de berekening van loonindicaties die betrouwbaar zijn.

 

 • Waarom is jaren dienstverband van belang bij lonen?

In het algemeen geldt dat productievere werknemers meer verdienen en ervaren werknemers zijn in de regel productiever. De verklaring hiervoor is dat ze in de loop der tijd hebben geleerd hun taken efficiënter uit te voeren. Maar het is wel weer zo dat het loonvoordeel voor werkervaring op latere leeftijd terugloopt. Zo verdienen werknemers met 20 jaar ervaring bijvoorbeeld 45% meer dan starters, maar nog maar 15% meer dan werknemers met 10 jaar werkervaring. Dus worden de werknemersprofielen in Loonwijzer mede vastgesteld aan de hand van hun dienstverband en niet leeftijd.

 

 • Waarom is het van belang dat de loonberekening ook rekening houdt met leidinggevende positie?

In het algemeen brengt een leidinggevende positie meer verantwoordelijkheid met zich mee, waarvoor werknemers een vergoeding krijgen. Wat ook een rol speelt is dat de meest bekwame en productieve werknemers om die redenen (naast andere karakteristieken) voor leidinggevende posities worden geselecteerd. Daarom moet ook informatie over al dan niet leidinggeven worden meegenomen in de vaststelling het werknemersprofiel in de Loonwijzer.

 

 • Wat is de betekenis van minimum- en maximumlonen?

Minimumloon is het laagste loon zoals dat is opgegeven door respondenten voor een bepaald beroep (dat is overigens niet altijd hetzelfde als het wettelijke minimumloon voor zover dat in een land bestaat). Maximumloon is het hoogste loon zoals dat in het Loonwijzer bestand voorkomt in een bepaald beroep. Aangezien statistische bewerkingen het mogelijk maken om ook lonen te berekenen die buiten de bandbreedte van het Loonwijzer bestand vallen, kan het voorkomen – en dat klopt dan ook – dat de Salaris Check voor sommige gevallen een hogere indicatie geeft dan het maximumloon of een lagere dan het het wettelijk Minimumloon van dat land. Neem als voorbeeld dat alle respondenten bij elkaar voor een bepaald beroep een dienstverband opgaven van tussen 2 en 12 jaar, maar dat degene die de Salaris Check doet 28 jaar werkervaring opgeeft. Dan is het zeer waarschijnlijk dat die een uitkomst krijgt hoger dan enig salarisgegeven dat door respondenten in dat beroep eerder in de enquête werd ingevuld. Let wel, degene die de Salaris Check raadpleegt hoeft dus niet ook de enquête te hebben ingevuld.

 

 • Word je natuurlijke schoonheid in de Salaris Check weerspiegeld?

Onderzoekers hebben zich inderdaad gevraagd of iemands verschijning er toe doet in beroepen waarin een aantrekkelijk voorkomen economisch van belang is. Ze kwamen tot de conclusie dat de ´premie´ op natuurlijke schoonheid niet de totale loonpremie verklaart. In de meeste gevallen wordt de invloed van schoonheid op het loon overschat en wordt er naar belangrijke waarden als zelfvertrouwen, vlijt en creativiteit niet eens gevraagd. In de huidige versie van de Salaris Checks telt verschijning niet mee.

 

 • Mijn salaris is een stuk hoger/lager dan de uitkomst van de Salaris Check. Hoe kan dat?

De Salaris Check zegt welk loon je kan verwachten gegeven je profiel van persoons- en loopbaankarakteristieken. Anders gezegd hoeveel iemand met zo´n profiel kan verdienen. Maar allicht dat de kwaliteit van deze voorspelling afhangt van de vraag of correcte informatie in de Salaris Check is ingevoerd. Om te beginnen is het van cruciaal belang om het juiste beroep te kiezen. Loonwijzer bestrijkt ruim 1700 beroepen, maar ook al lijken sommige beroepen qua naam erg op elkaar, ze kunnen toch aanzienlijk van elkaar verschillen als het op de taken en werkzaamheden aankomt die er onder worden begrepen. Deze onduidelijkheid over wat het beroep precies inhoudt, kan dus een fors verschil opleveren. Zo verdient een logistiek medewerker bijvoorbeeld aanzienlijk minder dan een logistiek manager. Loonwijzer doet zijn best om de belangrijkste bronnen van loonverschillen op te sporen, maar het mag ook duidelijk zijn dat niet alle oorzaken van loonverschillen in de Salaris Checks tot uitdrukking komen. Zo zullen niet alle vrouwelijke logistiek managers met academische graad en een dienstverband van 13 jaar hetzelfde verdienen. Zit je hoger dan de Salaris Check aangeeft, gefeliciteerd. Dat zal dan wel aan eigenschappen liggen zoals doorzettingsvermogen of andere talenten die de arbeidsmarkt waardeert, maar die niet in ons systeem zitten. Zit je daarentegen lager, dan kan dat liggen aan arbeidsvoorwaarden die niet direct in het salaris tot uiting komen, zoals bedrijfskinderopvang, of super collega´s. Maar het kan in dat geval natuurlijk ook zijn dat je structureel wordt onderbetaald en eens om je heen zou moeten kijken naar een andere baan.

 

 • Ik kan mijn beroep niet vinden, wat nu?

Allereerst, probeer het nog een keer en verfijn de zoekopdracht misschien. De huidige stand is dat Loonwijzer met ruim 1700 verschillende beroepen werkt, tamelijk omvattend dus. Maar als je een zeer gespecialiseerd beroep hebt, kan het goed zijn dat je beroep nog niet in het Loonwijzer systeem zit. Laat ons dat dan weten, zodat we ook voor jouw beroep zo spoedig mogelijk een Salaris Check kunnen maken. Om je een idee te geven: Loonwijzer heeft zo´n 20 verschillende chauffeursberoepen in zijn bestand.

 

 • Kan ik de uitkomst van de Salaris Check gebruiken om opslag te krijgen?

Het doel van de Salaris Checks is om de meest nauwkeurige informatie te verschaffen over het loon dat een werknemer in de bepaald beroep en met bepaalde persoonlijke kwalificaties kan verdienen. Maar in de berekening van de Salaris Check worden niet alle individuele eigenschappen meegenomen. Zaken als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, vlijt en creativiteit of andere talenten die de arbeidsmarkt waardeert, doen in ons systeem niet mee. Deze aspecten maken deel uit van je menselijke ´kapitaal´ en bepalen mede je marktwaarde. Ook al is de uitkomst van de Salaris Check van grote informatieve waarde, het is slechts een deel van je inzet tijdens onderhandelingen over loon. Maar niets houd je tegen om wat je collega´s elders verdienen te gebruiken om je werkgever tot een loonsverhoging te bewegen.

 

 • Wat is de mediaan?

De mediaan van het loon in een bepaalde arbeidsmarkt is de middenwaarde. Dat wil zeggen, de helft van de beroepsbevolking verdient meer dan de mediaan, de helft minder. Iemand met een mediaan loon zit precies tussen beide helften in. Het mediaan loon is niet gevoelig voor extremen.

 

 • Hoe vaak moet ik de salaris enquête invullen?

We nodigen iedereen uit om de enquête eens per jaar te doen. Dat maakt het ons mogelijk om steeds beter bij te dragen tot een doorzichtige en eerlijke arbeidsmarkt.

 

 • Waarom verschillen de loondata uit de Salaris Check van de officiële overheidscijfers?

Loonwijzerdata doen in kwaliteit niet onder voor de gegevens uit andere surveys, maar ze zijn actueler, omdat ze op maandbasis beschikbaar komen en worden verwerkt in de Salaris Checks. De enquête is veelzijdig bruikbaar en hier en daar verfijnder. Daardoor kan snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Alleen is de populatie van respondenten niet willekeurig getrokken en daardoor kunnen geen algemene conclusies aangaande de hele beroepsbevolking worden getrokken. Ook verschilt het internet bereik van land tot land en zullen in sommige landen bepaalde beroeps- of leeftijdsgroepen minder met de enquête in aanraking komen. Dit geldt met name voor de groepen met de laagste inkomens. Papieren, representatieve enquête gebaseerd op Loonwijzer en groeiende internet penetratie in armere landen heffen dit tekort geleidelijk aan op.


More tests

Loading...