Work, family and happiness

Work, family and happiness. An investigation into the relationship between household arrangements and the happiness of workers in the Dutch labor market.

Download PDF:

Piepers, L. (2011) Arbeid, huishouden en geluk. Een onderzoek naar de relatie tussen verschillende huishoudarrangementen en het geluk van werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt, November 2011. Rotterdam, The Netherlands: Erasmus Universiteit Rotterdam, Master scriptie Sociologie: Arbeid, Organisatie en Management. (NL)

[Work, family and happiness. An investigation into the relationship between household arrangements and the happiness of workers in the Dutch labor market]

 

Summary:

Vragen

In het onderzoek wordt de relatie tussen verschillende huishoudarrangementen en geluk onderzocht. Er wordt ingegaan op de wijze waarop iemand het beste zijn of haar leven kan inrichten om gelukkig te worden. Geluk is niet zomaar iets wat je overkomt maar waar je als individu zelf invloed op uit kunt oefenen. De keuzemaatschappij waarin we leven, zorgt ervoor dat iemand keuzes dient te maken op verschillende levensdomeinen. Hoe iemand het beste keuzes kan maken op het gebied van familie en werk wordt in dit onderzoek getracht een antwoord te geven. Er wordt hierbij gekeken naar verschillende groepen mensen en de mate van geluksniveau. Het onderzoek kan eraan bijdragen dat individuen in de keuzemaatschappij een weloverwogen keuze kunnen maken en daardoor hun eigen geluk kunnen creëren of vergroten. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt:

“Bij wat voor huishoudarrangementen voelen wat voor type mensen zich het gelukkigst?”

Om een antwoord te geven op de centrale probleemstellingen, zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Is er een verschil in gemiddeld geluk naar A) geslacht B) gezinssituatie en C) verdienerstype?
  2. Is er een verschil in gemiddeld geluk tussen combinaties van A, B en C?
  3. Hoe zijn de verschillen in geluk tussen combinaties A, B en C te verklaren?

 

Concepten

In dit onderzoek staan twee hoofdconcepten centraal: huishoudarrangement (de onafhankelijke variabele) en geluk (de afhankelijke variabele). De definitie van het begrip geluk die in het onderzoek wordt gehanteerd is “de mate waarin een individu voldoening schept in het leven in zijn geheel” (Veenhoven, 2008). Bij het huishoudarrangement wordt er gekeken tot welke levensfase en verdienerstype iemand behoord en zal onderscheid worden gemaakt naar mannen en vrouwen. Er wordt gekeken of iemand kinderen heeft, samenwoont met een partner en hoe de verdeling van arbeid tussen partners is georganiseerd. Dit leidt tot een aantal huishoudarrangementen voor de volgende categorieen: totaal, mannen en vrouwen. Ten slotte wordt onderzocht welke invloed ‘type mens’ heeft op de relatie tussen huishoudarrangement en geluk.


Data

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de dataset van de Loonwijzer 2008-2009. Na het toevoegen van inclusiecriteria bestaat de dataset uit 14.774 cases. 4 Masterthesis Arbeid, huishouden en geluk.


Loading...