Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

Scriptie-onderzoek naar uurlonen van mannen en vrouwen. Onderzoeksvragen: Verschillen mannen en vrouwen in Nederland van elkaar wat betreft gemiddelde uurloon? Wat zijn de oorzaken van deze verschillen?

Samenvatting
In Nederland is het ongecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in 2005 18,33%. Dat houdt in dat vrouwen gemiddeld 18,33% minder verdienen dan mannen. Wanneer er wordt gecorrigeerd voor achtergrondvariabelen, verkleint dit verschil enigszins, maar een beloningsverschil blijft bestaan. Met behulp van de data van de Loonwijzer 2000-2004 wordt onderzoek gedaan naar de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in Nederland. Aan de hand van een multipele regressieanalyse wordt getracht een verklaring te vinden voor het beloningsverschil. Op basis van de literatuurstudie worden verschillende variabelen als relevant beschouwd en betrokken bij dit onderzoek. De variabelen die aan bod komen zijn achtereenvolgens: werkervaring, leeftijd, opleiding, loopbaanonderbreking, etniciteit, sector, beroepssegregatie, soort contract, arbeidsduur, doorstroming binnen een bedrijf en gezinsopbouw. Met deze variabelen wordt een poging gedaan de uurlonen van mannen en vrouwen te verklaren. De variabelen zijn gegroepeerd naar human capital factoren, concurrentietheorie factoren, arbeidsmarktgerelateerde factoren en gezinsopbouw factoren. De human capital factoren hebben een grote verklaringskracht. Uitzondering hierbij is de variabele etniciteit. De concurrentietheorie factoren blijken verschillende invloeden te hebben op het uurloon van mannen en vrouwen. Van de arbeidsmarktgerelateerde factoren is de arbeidsduur opvallend. Deze variabele heeft een negatief effect op het uurloon. Ook de gezinsopbouw factoren blijken een rol te spelen bij de verklaring van het uurloon. De regressieanalyse in het geheel verklaart bijna 42% van de uurlonen. Voor mannen wordt 41% van het uurloon verklaard en voor vrouwen wordt bijna 39% verklaard. Dit onderzoek biedt een aanvulling op ander onderzoek doordat het veel verschillende factoren betrekt bij het onderzoek. De nadruk ligt niet op één specifieke factor.

Download:
Ramdat, A. (2010.) Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Scriptie Sociologie, Master Arbeid, Organisatie en Management, Universiteit van Amsterdam. (NL) (pdf, 400 kB)


Loading...